Vilkår og betingelser

1. Definitioner

1.1 Nedenstående udtryk, der anvendes i disse handelsbetingelser, har følgende betydning, medmindre andet fremgår af den konkrete sammenhæng:

”Betingelser” betyder disse vilkår og betingelser (som ændret fra tid til anden af Temply ApS) samt ethvert dokument der henvises til heri eller i øvrigt publiceret af Temply ApS på Hjemmesiden.

”Bruger” betyder enhver person, som bruger eller besøger Hjemmesiden (uanset intentionen hermed og uanset måden hvorpå brugen eller besøget er sket) og/eller som registrerer en profil på Hjemmesiden

”Vikarer” betyder enhver Bruger der (i) besøger eller benytter Hjemmesiden med henblik på at opnå beskæftigelse eller (ii) rent faktisk opnår beskæftigelse hos en Virksomhed gennem Hjemmesiden.

”Temply ApS” betyder Temply ApS, CVR-nr. 38 34 65 98, Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K.

”Hjemmesiden” betyder www.temply.com, alle tilhørende hjemmesider samt andre hjemmesider administreret af eller associeret med Temply ApS.

”Samarbejde” betyder ethvert samarbejde mellem en Temply og en Virksomhed som nærmere beskrevet i en Samarbejdsaftale, uanset længden heraf, som er kommet i stand, direkte eller indirekte, via vedkommende Templys og Virksomheds brug af Hjemmesiden.

”Samarbejdsaftale” betyder enhver aftale om beskæftigelse indgået mellem en Temply og en Virksomhed, herunder på den form som fremgår af Samarbejdsaftaleskabelonen tilgængelig på Hjemmesiden. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse Betingelser og en Samarbejdsaftale, herunder om forhold, der måtte vedrøre Temply ApS, skal disse Betingelser til enhver tid have forrang.

”Virksomheder” betyder enhver Bruger der (i) besøger eller benytter Hjemmesiden med henblik på at rekruttere arbejdskraft eller (ii) rent faktisk rekrutterer Vikarer gennem Hjemmesiden.

2. Introduktion

2.1 Disse Betingelser finder anvendelse mellem Brugere og Temply ApS i forbindelse med Brugeres oprettelse af en profil på Hjemmesiden, hvorved Brugerne accepterer disse Betingelser.

2.2 Hvis en Bruger ikke accepterer Betingelserne, skal vedkommende undlade at registrere en profil eller på anden måde benytte Hjemmesiden.

2.3 Temply ApS forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at foretage ændringer af Hjemmesiden og disse Betingelser. Brugere er selv ansvarlige for fra tid til anden at holde sig ajour med disse Betingelser. Enhver brug af Hjemmesiden vil være underlagt de Betingelser, som er gældende på tidspunktet for brugen af Hjemmesiden. Enhver forandring eller ændring vil være gældende fra tidspunktet, hvor Temply ApS indfører disse på Hjemmesiden. Enhver Bruger samtykker til at være bundet af enhver ændring af Betingelserne, når pågældende bruger Hjemmesiden.

3. Generelt

3.1 Temply ApS forsyner via Hjemmesiden Brugere med en platform, der formidler kontakt mellem Virksomheder og Vikarer. Hjemmesiden giver desuden adgang til visse oplysninger, der gør Virksomheder og Vikarer i stand til at kontakte hinanden samt udfærdige og indgå Samarbejdsaftaler med hinanden.

3.2 Det påhviler hver af Vikarene og Virksomhederne at overholde regler, overenskomster, lokalaftaler og kutymer, der til enhver tid er gældende i forhold til et Samarbejde. Virksomhederne anerkender og accepterer, at Temply ApS ikke kan holdes ansvarlig for opfyldelsen af de arbejdsmæssige forpligtelser, der måtte indtræde hos Virksomheden.

3.3 Vikarne og Virksomhederne er forpligtede til at indgå en Samarbejdsaftale før et Samarbejde må finde sted.

4. Virksomhedens forpligtelser

4.1 Virksomheden skal sikre, at Vikarene tilbydes de samme økonomiske vilkår, herunder løn, pension og feriepenge, og de samme faciliteter og goder, som de fastansatte. Det bemærkes, at enhver form for personligt tillæg, som er anset som kutyme i Virksomheden, men ikke er nedskrevet i ansættelsesaftalen hos de fastansatte, også skal være gældende for den pågældende Vikar således, at denne ikke får mindre i løn end de fastansatte.

4.2 Virksomheden påtager sig det fulde ansvar for at udfærdige den nødvendige dokumentation i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Den af Virksomheden udarbejdede dokumentation må ikke på nogen måde fravige disse Betingelser.

4.3 Samarbejdets art og dets forventede varighed mv. aftales mellem Virksomheden og Temply ApS forud for Samarbejdet, og dokumenteres skriftligt af Virksomheden og Vikaren ved fysisk eller elektronisk indgåelse af en Samarbejdsaftale, der uden unødigt ophold fremsendes i kopi til Temply ApS.

4.4 Virksomheden må alene Samarbejde med Vikarer, der er fyldt 16 år.

4.5 Ved Samarbejde med en Temply under 18 år, er Virksomheden i skærpet omfang forpligtet til overfor Vikaren at foretage enhver nødvendig instruktion mv., der er påkrævet af gældende lov. Ved Samarbejde med Vikarer under 18 år finder Betingelsernes punkt 4.1 og 4.3 tilsvarende anvendelse.

4.6 Virksomheden skal følge de til enhver tid gældende overenskomster, lokalaftaler og kutymer, der er gældende for Vikaren som led i dennes Samarbejde med Virksomheden.

4.7 Virksomheden er ansvarlig for at den udbetalte løn indeholder både timelønnen, feriepenge, pension og eventuelle tillæg.

4.8 Det står Virksomheden frit til enhver tid at forkorte et Samarbejde i henhold til Samarbejdsaftalens bestemmelser. Ved afbrydelse er Virksomheden forpligtet til (i) skriftligt at give Vikaren et varsel svarende til det opsigelsesvarsel, som Virksomheden er forpligtet til at give i henhold til gældende ret eller overenskomst, samt (ii) skriftligt at orientere Temply ApS herom. Såfremt Virksomheden afbryder et Samarbejde pålægges Virksomheden et gebyr på kr. 500 til Temply ApS, ekskl. moms, der betales i overensstemmelse med punkt 6.

4.9 Virksomheden har den fulde instruktions- og ledelsesbeføjelse samt tilsyns- og kontrolmyndighed overfor Vikaren. Temply ApS påtager sig intet ansvar for Vikarens handlinger, herunder retsstridige handlinger, samt fejl og undladelser begået af en Vikar under udførelsen af dennes arbejde hos en Virksomhed. Det er Virksomhedens ansvar at sørge for, at Vikaren er i stand til at udføre det aftalte arbejde samt har det fornødne kendskab til materialer, maskiner mv. og dertil hørende sikkerhedsforskrifter.

4.10 Det er Virksomhedens ansvar i tilstrækkeligt omfang at instruere Vikaren i arbejdets udførelse samt orientere Vikaren om relevante interne regler og procedurer i Virksomheden.

4.11 Er en Virksomhed under en Vikars udførelse af sit arbejde nødsaget til at ændre arbejdsforholdene med hensyn til tid, sted eller art, skal Vikaren og Temply ApS uden ugrundet ophold underrettes herom ved en opdateret Samarbejdsaftale. Enhver opdatering skal ske i overensstemmelse med punkt 4.3. Såfremt Virksomheden ikke orienterer Vikaren og Temply ApS rettidigt herom, bærer Virksomheden ansvaret for eventuelle tab og omkostninger, som Virksomheden, Vikaren og/eller Temply ApS må afholde som følge af de ændrede arbejdsforhold.

4.12 Virksomheden er forpligtet til at sikre, at arbejdsforholdene for Vikaren er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarlige og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder arbejdsmiljøloven, diskriminationsloven og ligebehandlingsloven.

4.13 Virksomheden er forpligtet til at sikre, at Vikaren er tilstrækkeligt forsikret, herunder ansvars- og arbejdsskadeforsikret, i overensstemmelse med til enhver tid gældende lovgivning og overenskomster.

4.14 Såfremt Virksomheden efter ophør af et Samarbejde ønsker at fastansætte en Temply, der har arbejdet hos Virksomheden indenfor de seneste 6 måneder, er Virksomheden alene berettiget hertil med Temply ApS’ forudgående skriftlige samtykke. Virksomheden skal i den forbindelse betale et jobformidlingshonorar til Temply ApS på kr. 5.000. Sker fastansættelsen uden Temply ApS’ forudgående skriftlige accept, pålægges Virksomheden en økonomisk straf på kr. 15.000 til Temply ApS

5. Bidragssatser

5.1 Vikarne skal anses for ansat som timelønnede vikarer hos Temply ApS og skal derfor ikke betragtes som fuldtidsansatte.

5.2 Det er Virksomheden, som er ansvarlig for betaling af bidragssatserne på linje med fastansatte.

6. Betaling

6.1 Løn mv. til Vikaren

Temply ApS står for administration og udbetaling af løn, feriepenge, pension og tillæg til Vikaren for dennes arbejde under Samarbejdsaftalen, jf. nærmere punkt 6.3.

6.2 Servicegebyr

Temply ApS opkræver fra Virksomheden et servicegebyr på 10% af lønsummen.

Servicegebyret dækker diverse udgifter forbundet med Samarbejdet mellem Virksomheden og Vikaren, herunder bl.a. kundeservice samt administration og udbetaling af løn, samt udvikling og vedligeholdelse af platformen.

6.3 Betalingsmetoder

Når Vikarern har udført sit arbejde i henhold til Samarbejdsaftalen, jf. nærmere punkt 4.3 (eller i forbindelse afbrydning heraf, jf. nærmere punkt 4.8, eller i forbindelse med ændringer hertil, jf. nærmere punkt 4.11), kan Virksomheden vælge mellem følgende betalingsordninger:

(a) Betaling via faktura

Virksomheden kan vælge at foretage betaling via modtagelse af en faktura fra Temply ApS, som vil indeholde krav om den samlede lønudbetaling for Vikarens service plus Temply ApS’ servicegebyr i henhold til punkt 6.2 (inkl. moms). Fakturaen skal, med mindre andet aftales, indbetales indenfor syv dage.

(b) Betaling via Yourpay

Virksomheden kan vælge at foretage betaling via Yourpay, hvortil et transaktionsgebyr på 2,0 %, ekskl. moms, af det samlede beløb af Vikarns løn som fastsat i Samarbejdsaftalen plus Temply ApS’ servicegebyr i henhold til punkt 6.2 (inkl. moms), tillægges.

På månedlig basis (eller senest syv bankdage efter Vikarern har udført sit arbejde i henhold til Samarbejdsaftalen) overføres via Yourpay (i) den samlede lønudbetaling mv. til Vikarern som angivet i Samarbejdsaftalen samt (ii) servicegebyr (jf. punkt 6.2) og transaktionsgebyr til en af Temply ApS angivet konto.

6.4 Forsinket betaling

(i) Ved forsinket betaling er Virksomhederne, uanset betalingsmetode, forpligtet til at betale morarente beregnet fra forfaldsdagen. Renten beregnes ud fra den til enhver tid gældende sats fra Nationalbanken med tillæg af 8 % jf. rentelovens § 5, stk. 1.

(ii) Ved forsinket betaling pålægges Virksomhederne et fast kompensationsgebyr på DKK 310 i overensstemmelse med reglerne i rentelovens § 9a, stk. 3.

(iii) Ved forsinket betaling fremsendes en rykkerskrivelse til Virksomhederne, hvor Virksomhederne pålægges et rykkergebyr i overensstemmelse med reglerne i rentelovens § 9b.

6.5 Oplysninger

Virksomhederne og Vikarne er hver især forpligtede til at foranledige, at Temply ApS modtager tilstrækkelige informationer om arbejdsforholdet, som er nødvendige eller som Temply ApS måtte efterspørge med henblik på at beregne de i dette punkt 6 angivne gebyrer.

7. Tilsagn, forpligtelser mv.

7.1 På tidspunktet for registrering på Hjemmesiden, og til enhver tid derefter, erklærer og garanterer hver enkelt Bruger følgende:

(i) at samtlige oplysninger afgivet til Temply ApS er nøjagtige og korrekte i alle henseender, og at de er opdaterede og ikke misvisende på nogen måde,

(ii) at der hverken direkte eller indirekte foretages markedsføring eller annoncering via Hjemmesiden medmindre dette sker med henblik på indgåelse af en Samarbejdsaftale i overensstemmelse med disse Betingelser,

(iii) at undlade at deltage i samarbejder, der efter vedkommende Brugers kendskab vil resultere i, eller sandsynligvis vil resultere i, (a) overtrædelse af gældende lovgivning, (b) overtrædelse af eventuelle aftaler, ordninger eller forpligtelser over for tredjemand eller (c) myndighedsrelaterede eller etiske konflikter,

(iv) at vedkommende Bruger i forbindelse med ethvert Samarbejde (a) vil overholde gældende lovgivning, (b) ikke vil deltage i aktiviteter eller adfærd, som udgør en overtrædelse af gældende lovgivning, og (c) ikke vil foretage sig, eller undlade at foretage sig, nogen handling, som vil forårsage eller føre til Temply ApS’ eller tredjemands overtrædelse af gældende lovgivning,

(v) at enhver brug af oplysninger, som vedkommende Bruger har fået adgang til via Hjemmesiden, herunder andre Brugeres kontaktoplysninger og øvrige data, ikke må finde sted, medmindre det sker med henblik på at tage kontakt, eller forsøge at tage kontakt, til Temply ApS eller andre Brugere i forbindelse med services, som tilbydes via Hjemmesiden,

(vi) at vedkommende Bruger er indforstået med, at Temply ApS er berettiget til at anvende vedkommende Brugers logo, billede, og navn på loyal vis og som led i Temply ApS almindelige markedsføring, og

(vii) at vedkommende Bruger indvilliger i ikke, direkte eller indirekte, at tage kontakt til eller opsøge, eller forsøge at tage kontakt til eller opsøge, nogen anden Bruger, som vedkommende har haft Samarbejde med gennem Hjemmesiden, medmindre kontakten eller opsøgningen sker som led i et nyt Samarbejde gennem Hjemmesiden. Denne forpligtelse er gældende fra det tidspunkt, hvor vedkommende Bruger introduceres til den anden Bruger og gælder i en periode indtil 12 måneder efter datoen for afslutningen af pågældende Samarbejde hos eller af pågældende Bruger.

Enhver Bruger anerkender og erklærer sig indforstået med, at Temply ApS, såfremt Temply ApS måtte få begrundet mistanke om overtrædelse af ovenstående tilsagn, forpligtelser mv., har ret til at gennemgå enhver Brugers korrespondance med andre Brugere via Hjemmesiden med henblik på at afgøre, hvorvidt pågældende Bruger har overtrådt en eller flere af ovenstående tilsagn, forpligtelser mv.

7.2 Enhver Bruger anerkender og erklærer sig indforstået med, (i) at det er pågældende Bruger, og ikke Temply ApS, som er ansvarlig for opfyldelsen af pågældende Brugers forpligtelser som angivet i Samarbejdsaftalen, (ii) at Temply ApS ikke er part til en sådan Samarbejdsaftale, og (iii) at Temply ApS, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse Betingelser, frasiger sig ethvert erstatningsansvar, som måtte opstå eller være relateret til en sådan Samarbejdsaftale.

8. Sygdom

8.1 Hvis Vikaren bliver syg efter vedkommende er startet med sin vagt, har Vikarern krav på fuld løn fra Virksomheden den pågældende dag. Hvis Vikaren har andre planlagte vagter hos samme Virksomhed og ser sig nødsaget til at aflyse på grund af samme sygdom, skal Vikaren også have fuld løn for disse dage. Indtræder sygdommen inden vagten starter, har Vikaren ikke krav på løn. Virksomheden kan få refunderet sine penge svarende til sygedagpengesatsen hos Vikarens kommune.

9. Immaterielle rettigheder

9.1 Samtlige immaterielle rettigheder, der er forbundet med Hjemmesiden eller andre af Temply ApS leverede services, herunder patenter, varemærker, domænenavne, ophavsrettigheder, designrettigheder, software, forretningshemmeligheder og knowhow, tilhører Temply ApS med alle rettigheder forbeholdt.

9.2 Enhver Bruger indestår for, at ingen fortrolige, private eller hemmelige oplysninger afgives til Temply ApS eller til Hjemmesiden, der krænker, uberettiget tilegner eller er i konflikt med immaterielle rettigheder tilhørende en tredjepart, og enhver Bruger accepterer at holde Temply ApS skadesløs fra ethvert ansvar, som Temply ApS måtte pådrage sig i forbindelse med eventuelle krav anlagt mod Temply ApS baseret på en påstand om, at de oplysninger, som vedkommende Bruger har afgivet til Temply ApS eller til Hjemmesiden krænker nogen immaterialretligheder eller andre ejendomsrettigheder tilhørende tredjemand.

9.3 Medmindre andet er særskilt aftalt mellem Virksomheden og Vikaren finder dansk rets almindelige regler anvendelse for enhver immateriel rettighed, der er blevet til som led i en Templys Samarbejde med en Virksomhed.

10. Fortrolighed

10.1 Enhver Bruger anerkender og accepterer, (i) at fortrolige informationer om Temply ApS, som videregives til pågældende Bruger eller som på anden måde bliver gjort tilgængelig via Hjemmesiden, under disse Betingelser eller som led i et Samarbejde, er at betragte som Temply ApS’ ejendom og (ii) at holde sådanne oplysninger fortrolige og ikke videregive dem til nogen tredjemand, dog undtagen for så vidt som fortrolige oplysninger skal offentliggøres efter gældende ret, forudsat at vedkommende Bruger (a) i videst muligt omfang underretter Temply ApS skriftligt om de oplysninger, der skal offentliggøres og om de omstændigheder, hvorunder videregivelsen påstås at være nødvendig, Side 11 af 14 så tidligt som muligt før en sådan videregivelse skal foretages, og (b) træffer alle rimelige forholdsregler for at undgå og begrænse videregivelsen.

10.2 Temply ApS forpligter sig til at holde eventuelle oplysninger, som Brugere har tilvejebragt, fortrolige til enhver tid.

11. Databeskyttelse

11.1 Temply ApS skal til enhver tid overholde gældende lovgivning omkring databeskyttelse og privatlivets fred vedrørende behandling af personoplysninger om Vikarer. Ved anvendelsen af denne bestemmelse, har udtrykket ”personoplysninger” den samme betydning, som det tilsvarende begreb i Lov om behandling af personoplysninger (persondataloven).

11.2 Temply ApS er berettiget til at lagre og behandle personoplysninger eller andre oplysninger indgivet af en Bruger, f.eks. navn, kontaktoplysninger, erhvervserfaring og uddannelse, med henblik på at administrere hver enkelt Brugers deltagelse i et Samarbejde. Hver Bruger anerkender, at Temply ApS i nødvendigt omfang kan videregive sådanne personoplysninger til andre Brugere i forbindelse med pågældende Brugers samarbejdsmuligheder hos denne.

11.3 Enhver Bruger anerkender og accepterer, at Temply ApS under visse omstændigheder også kan være forpligtet til at videregive personoplysninger til tredjeparter, f.eks. for at overholde gældende lovgivning eller for at beskytte og forsvare Temply ApS’ ejendomsrettigheder, hvis pågældende tredjepart, der modtager oplysningerne, er underlagt tavshedspligt.

11.4 Enhver form for manipulation eller forsøg på at manipulere information på Hjemmesiden eller andre oplysninger, eller dokumentation tilvejebragt af Temply ApS, er uberettiget og vil blive rapporteret til de kompetente myndigheder.

12. Privatlivspolitik

12.1 Din brug af Hjemmesiden er underlagt vores privatlivspolitik om, hvordan vi indsamler, bruger, beskytter og på anden måde håndterer dine personlige oplysninger. Se venligst vores privatlivspolitik tilgængelig på Hjemmesiden for yderligere information herom.

13. Nyhedsbreve

13.1 Såfremt en Bruger afgiver personlige oplysninger til Temply ApS, er der mulighed for, at Temply ApS sender pågældende Bruger nyhedsbreve og andre meddelelser til pågældendes e-mail adresse, hvis det af Temply ApS skønnes relevant.

13.2 Enhver Bruger kan til enhver tid fravælge nyhedsbreve ved at klikke på afmeldlinket i nyhedsbrevet eller meddele dette til Temply ApS pr. e-mail.

14. Ansvar

14.1 Temply ApS er alene at betragte som udbyder af en platform for Brugere, som formidler kontakt mellem Virksomheder og Temply. Temply ApS påtager sig ingen forpligtelser af nogen som helst art, medmindre andet er foreskrevet i disse Betingelser. Brugen af Hjemmesiden er for Brugernes egen risiko, og enhver forpligtelse i relation til planlægning og udførelse af ethvert Samarbejde er et forhold mellem Virksomhed og Temply.

14.2 Temply ApS påtager sig intet ansvar for forsinket lønudbetaling, såfremt forsinkelsen skyldes Virksomhedens, Vikarern, Yourpay eller Proløn A/S, herunder, men ikke begrænset til, Virksomhedens eller Vikarerns mangelfulde oplysninger.

14.3 Temply ApS kan eller skal ikke holdes ansvarlig for nogen skader, hverken direkte eller indirekte, som måtte opstå i forbindelse med et Samarbejde og Brugerne skal afholde sig fra at rejse nogen som helst krav mod Temply ApS i relation hertil. Det gøres udtrykkelig klart, at på baggrund af princippet om ligebehandling mellem fastansatte og Vikarer, skal sidstnævnte være omfattet af Virksomhedens arbejdsskade- og erhvervssikring.

14.4 Medmindre andet fremgår af disse Betingelser, kan eller skal Temply ApS ikke holdes ansvarlig for tab, skader, omkostninger, udgifter eller andre krav, herunder driftstab, ordretab, tab af provenu, tab af goodwill, tab af data eller informationer specielle eller indirekte tab, følgetab eller andre tab, som måtte opstå i eller i forbindelse med disse Betingelser.

14.5 Temply ApS påtager sig intet ansvar overfor Brugerne for indholdet eller links gjort tilgængelige på Hjemmesiden. Side 13 af 14

14.6 Enhver Bruger accepterer, at Temply ApS ikke er ansvarlig for tab eller sammenbrud af IT systemer (uanset årsag). Temply ApS skal heller ikke gøres ansvarlig for omkostninger, udgifter, tab eller skader uanset hvor dette skyldes defekt eller sammenbrud i overførelsen af IT systemer. Temply ApS skal efter bedste evne bestræbe sig på at korrigere sådanne fejl, defekter, tab eller sammenbrud hurtigst muligt.

15. Overdragelse

15.1 Temply ApS er berettiget til at overdrage samtlige eller dele af Temply ApS’ rettigheder og/eller forpligtelser under disse Betingelser til et associeret selskab uden en Brugers samtykke.

15.2 Ingen Bruger er berettiget til at overdrage dennes rettigheder og/eller forpligtelser under disse Betingelser eller en Samarbejdsaftale til nogen som helst anden part uden forudgående skriftligt samtykke fra Temply ApS.

16. Delvis ugyldighed

Hvis en bestemmelse i disse Betingelser eller anvendelsen heraf erklæres eller skønnes ugyldig eller ikke kan håndhæves, delvist eller som helhed, vil en sådan bestemmelse anses som værende udskilt og ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser i disse Betingelser.

17. Ikrafttrædelse og opsigelse

17.1 Disse Betingelser træder i kraft på tidspunktet for din accept af disse og fortsætter indtil de opsiges af enten dig eller Temply ApS i overensstemmelse med dette punkt 17.

17.2 Enhver Bruger kan til enhver tid opsige disse Betingelser ved at slette sin profil på Hjemmesiden med eller uden årsag eller ved at give skriftlig meddelelse til Temply ApS herom.

17.3 Temply ApS kan til enhver tid bringe enhver Brugers profil og disse Betingelser til ophør med eller uden årsag ved skriftlig underretning på den af pågældende Brugers oplyste e-mail adresse eller andre oplyste kontaktoplysninger.

17.4 Ved opsigelse i overensstemmelse med dette punkt 17 forbliver punkterne 7, 9, 10, 14 og 18 i kraft.

18. Lovvalg og værneting

18.1 Disse Betingelser er underlagt af dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed uden hensyntagen til konflikter mellem lovbestemmelser.

18.2 Enhver tvist som måtte opstå af disse Betingelser skal anlægges ved Københavns byret. 19. Kontaktinformation 19.1 Temply ApS kan kontaktes på: Temply ApS, Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K, E-mail: support@temply.com , Telefon: +45 70 25 87 41