Privatlivspolitik

1. Formål

1.1 Temply ApS har vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan Temply behandler dine persondata.

1.2 Privatlivspolitikken gælder for alle Temply ApS enheder

2. Kontaktoplysninger

2.1 Temply er dataansvarlig, og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger hos Temply Kontaktperson: Niels Nørgaard, Temply ApS, Danneskiold-Samsøes Allé 41, 1434 København K, E-mail: support@temply.com , Telefon: +45 70 25 87 41 www.temply.com

3. Temply sikrer fair og transparent databehandling

3.1 Når Temply beder dig om, at stille dine persondata til rådighed for os, oplyses du om, hvilke data der behandles om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

3.2 Hvis Temply indhenter data om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, oplyses dette til dig senest 10 dage efter, at persondataen er indhentet. Temply oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver Temply adgang til at indhente dine persondata.

4. Hvilke data der indsamles

4.1 Temply behandler persondata om den enkelte i forbindelse med vikarudlejning, udbetaling af løn, etc. Persondataen der behandles omfatter følgende: navn, telefonnummer, adresse, mailadresse, fødselsdato, CPR-nummer, kontooplysninger, profilbillede, samt hertil relaterede oplysninger.

4.2 Herudover behandles persondata som den enkelte selv aktivt har givet til Temply f.eks. oplysninger den registrerede deler selv deler med Temply.

5. Anvendelse og opbevaring af indsamlede persondata

5.1 Formålet med indsamling og behandling af persondata, er for at kunne formidle vores services overfor brugere af sitet, samt de samarbejder brugeren medvirker til.

6. Opbevaring

6.1 Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og slettes, når persondataen ikke længere er nødvendige for Temply. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen.

7. Videregivelse af oplysninger

7.1 Temply videregiver udelukkende persondataoplysninger til tredjeparter i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

7.2 Temply kan videregive oplysningerne, såfremt Temply er forpligtet til at videregive eller dele persondata for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendomsret. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre Templye og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

7.3 Temply anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være serverhosting og systemvedligeholdelse, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for Temply, ligesom Temply løbende kontrollerer, at samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

7.4 Såfremt Temply, undtagelsesvist, videregiver persondata til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer Temply overholdelse af de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

8. Cookies

8.1 Hvad er cookies?

8.1.1 Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

8.1.2 Hvis Temply placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før Temply placerer cookies på dit udstyr, beder Temply om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

8.2 Temply anvender følgende former for cookies:

8.2.1 Tekniske cookies: Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger. Du kan læse mere om tekniske cookies her.

8.2.2 Du kan altid afvise og slette cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

9. Sikkerhed

9.1 Temply beskytter dine persondata og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

9.2 Temply har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, som behandler persondata, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager Temply løbende back up af persondataen og beskytter fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.

9.3 I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Temply underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

10. Dine rettigheder

10.1 Generelt

10.1.1 Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger Temply, om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter modtagelse af din henvendelse.

10.2 Adgang til dine persondata

10.2.1 Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Du kan altid få adgang til de data Temply behandler om dig, ved at gå ind på din profil på Temply. behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe opbevaringen af dine persondata finder sted, og hvem der modtager data om dig, i det omfang der sker videregivelse af dataen. Du kan til enhver tid få adgang til dine se og rette dine oplysninger, ved at gå ind på din profil på Temply.

10.2.2 Såfremt du anmoder om det, vil Temply give dig adgang til de data, der behandles om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

10.2.3 Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Temply. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 2.1.

10.3 Retten til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

10.3.1 Hvis du mener, at de persondata, Temply behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til Temply og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

10.3.2 I visse tilfælde vil Temply have en forpligtelse til at slette dine persondata, såfremt du anmoder herom.

10.3.3 Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

10.3.4 Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

10.4 Indsigelse mod opbevaringen af data, samt udlevering af data.

10.4.1 Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod Templys videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, ophører behandlingen af dine persondata.

10.4.2 Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for Temply, og den data der er indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis Templys behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

11. Version

11.1 Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 1. august 2018

SAMTYKKEERKLÆRING GENEREL

1. Formål

1.1 Vi indhenter samtykke til at måtte tage billeder af Vikarer og anvende disse til markedsføringsformål. Tilmed at vi må anvende Templyes oplysninger til markedsføringsformål.

1.2 Billederne skal anvendes til markedsføring med formålet om at tiltrække nye Templye til Templys platform.

2. Dataansvarlig

2.1 Den dataansvarlige for de indsamlede oplysninger er: Kontaktperson: Niels Nørgaard, Temply ApS, Danneskiold-Samsøes Allé 41, CVR nr. 38 34 65 98, 1434 København K, E-mail: support@temply.com , Telefon: +45 70 25 87 41 www.temply.com

2.2 Den dataansvarlige kan til enhver tid kontaktes på support@temply.com

3. Oplysninger

3.1 I forbindelse med dette samtykke bemyndiges Temply ApS til at indsamle følgende almindelige personoplysninger: billeder, navn, alder, joberfaring og aktivitetsinformationer.

3.2 I forbindelse med dette samtykke bemyndiges Temply ApS desuden til at indhente øvrige relevante oplysninger til opfyldelse af formålet beskrevet i punkt 1.1. dog under hensyn til de forpligtelser, som følger af Persondatalovgivningen eller anden national lovgivning.

4. Videregivelse

4.1 Temply ApS benytter sig i forbindelse med sin behandling af databehandlere. Temply ApS videregiver desuden behandlede oplysninger til Microsoft Azure, Google og Cloudinary.

5. Sikkerhed

5.1 Temply ApS overholder gældende lovgivning og har i denne forbindelse truffet de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at oplysninger tilintetgøres, fortabes, forringes, kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

6. Sletning

6.1 De oplysninger, som Temply ApS behandler, slettes når de ikke længere er relevante for at opfylde formålet. Sletning sker i alle tilfælde senest 1-5 år efter behandling.

7. Dine rettigheder

7.1 Du kan på begæring få indsigt i hvilke oplysninger Temply ApS behandler om dig.

7.2 Du kan på begæring få udleveret disse oplysninger i et læsbart format.

7.3 Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved skriftlig henvendelse til Temply ApS – kontaktoplysninger kan findes i pkt. 2.1.

7.4 Du kan til enhver tid bede Temply ApS om at korrigere eller slette oplysninger.

8. Samtykke

8.1 Undertegnede bekræfter hermed at:

8.1.1 Temply ApS må behandle personoplysningerne nævnt i denne aftale under pkt. 3, i overensstemmelse med formål nævnt i denne aftale i pkt. 1.

8.1.2 Samtykket er frivilligt og at jeg til enhver tid kan udøve rettighederne nævnt i pkt. 7, herunder tilbagekalde dette samtykke.